תנאי שימוש

יציל פיננסים בע"מ (להלן: "יציל") מאשרת לך (להלן: "אתה" או "הלקוח") גישה לאתר האינטרנט ו/או לאפליקציה (להלן יכונו יחדיו: "האתר") של יציל בכפוף לתנאים המפורטים להלן, ובנוסף בכפוף לכל מסמך ו/או הסכם עליו חתם הלקוח, ובפרט מסמכי "בקשה להצטרפות לניכיון וניהול שוברי אשראי", על נספחיו.

 1. שימוש באתר. הגבלה לשימוש אישי ובלתי מסחרי

  המידע וכל הדפים המצויים באתר הם רכושה הבלעדי של יציל. אם לא נאמר אחרת, האתר של יציל נועד לשימוש אישי ולא מסחרי. אינך רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, להעביר, לבצע, לשעתק, לפרסם, להעניק רישיונות, ליצור עבודות נגזרות, למסור או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים אשר השגת מהאתרים של יציל. השימוש באתר, בפרט בביצוע פעולות פיננסיות, חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדו'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי יציל או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. יציל משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים והפסדים עקב התממשות אילו מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או המוצג במערכות, שיבוש בהוראות / בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת האתר ו/או במערכות ו/או בזמני התגובה שלהם, לרבות אי ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של איזה ממערכות ו/או שירותי האתר וכיוצא באלה. אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המופיע באתר. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הרשום בספרי יציל או מופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע הרשום בספרי יציל או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין. המידע או הפרסום באתר אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. באתר ישולבו מעת לעת מחשבונים שונים. מחשבונים אלה הינם כלי עזר לנוחותך לצרכי הערכה וסיוע בלבד, ואינם כוללים בהכרח את כל הנתונים הרלבנטיים לחישוב. השימוש במחשבונים אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתוניו האישיים של המשתמש, הוא אינו בגדר המלצה לביצוע פעולה או עסקה כלשהי ואין לקבל החלטה עסקית בהסתמך על הנתונים המתקבלים הימנו. אתה רשאי בכפוף להגבלות או לסייגים המפורטים בקשר לחומרים מסוימים, להעתיק באופן אלקטרוני, להוריד ולהדפיס עותקים קשיחים של חלקים מהחומר מאזורים שונים באתר אך ורק לשימוש עצמי לא מסחרי, או על מנת לבצע באמצעות האתר פעולות סליקה בהתאם ובכפוף לתנאים ולמגבלות המנויים בהסכם הסליקה. כל שימוש אחר בחומרים שבאתר זה, ובכלל זה שינויים, העתקה, הפצה, פרסום חוזר, הצגה או העברה של התכנים של אתר זה, ללא רשות מוקדמת בכתב מאת יציל אסור לחלוטין. אינך רשאי להעלות, להפיץ, או לפרסם בדרך אחרת באמצעות האתר תוכן שהוא בגדר לשון הרע, השמצה, תועבה, איום, פלישה לפרטיות או פגיעה בזכויות פרסום, חומר שהוא בגדר שימוש לרעה, חומר לא חוקי או חומר מעורר התנגדות בדרכים אחרות, או חומר המהווה עבירה פלילית או עידוד לעבירה פלילית, חומר המפר את זכויותיו של צד כלשהו או חומר אשר מצמיח אחריות או מפר כל חוק בדרך אחרת. אינך רשאי להעלות לאתר תכנים מסחריים או להשתמש באתר על מנת לשדל אחרים להצטרף או להפוך לחברים בכל שירות מקוון מסחרי אחר או ארגון אחר.

 2. סימני מסחר וזכויות יוצרים

  כל התוכן הנכלל באתר זה לרבות טקסט, עיצוב, גרפיקה, ממשקים או קוד, ובחירת דרך הסידור של התכנים מוגנים בזכויות יוצרים כעבודה קיבוצית על פי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל וכן על פי חוקי זכויות יוצרים אחרים והוא רכוש של יציל. העבודה הקיבוצית כוללת עבודות שיציל מחזיקה בהן ברישיון והם קניינה של יציל, או בעלים אחרים אשר העניקו ליציל זכויות ורישיון להשתמש בסימנים.

 3. הודעות ונהלים להגשת תביעות על הפרות של זכויות יוצרים

  יציל מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים, ומבקשת מהמשתמשים והמבקרים באתר לנהוג אף הם בדרך זו. יציל תטפל ותחקור הודעות על טענות להפרות לכאורה ותנקוט בפעולות המתבקשות בהתאם לחוק זכויות יוצרים ובהתאם לחוקי קניין רוחני חלים אחרים. עם קבלת הודעות אשר עומדות בתנאי החוק יציל תפעל להסיר או לנטרל את הגישה לכל חומר שיתברר כי הוא מפר או נושא של פעולה מפירה, ותפעל להסיר או לנטרל את הגישה לכל אזכור או קישור לחומר או פעילות אשר יתברר שהם מפירים. אם אתה סבור שעבודתך הועתקה באופן שמהווה הפרה של זכויות יוצרים, יש לפנות אל yatzil@yatzil.co.il או באמצעות פקס מספר 03-5727092 או בדואר רגיל אל: יציל פיננסים בע"מ, רחוב תפוצות ישראל 13, גבעתיים.
  הערה חשובה: דרכי המידע שפורטו לעיל הנם אך ורק לשם הודעה ליציל כי ייתכן ובוצעה הפרת זכויות יוצרים בחומר שיש לך בו זכויות יוצרים. כל הבירורים האחרים, כגון שאלות בקשר למוצרים ולשירותים, ובקשות, או שאלות בנוגע לפרטיות, לא יזכו במענה על פי דרכי ההתקשרות לעיל.

 4. תקופה

  תנאים והוראות אלה חלים על הגישה שלך לאתר ו/או על תהליך ההרשמה או תהליך ביצועה של כל פעולה באמצעות האתר. יציל רשאית לשנות או להפסיק תנאים והוראות אלה, או כל חלק מהם, מבלי לתת כל הודעה, בכל זמן, ומכל סיבה. ההוראות המתייחסות לזכויות יוצרים וסימני מסחר, התנערות מאחריות, תביעות, הגבלת אחריות, שיפוי, החוקים החלים והתנאים הכלליים, ימשיכו לעמוד בתוקפם לאחר סיום תנאים והוראות אלה.

 5. הגשת חומר על ידי משתמש

  למעט כל חומר מזהה אישי שאנו עשויים לאסוף ממך בהתאם להנחיות הנכללות בהצהרת הפרטיות שלנו, כל חומר, מידע או תקשורת אחרת שתעביר, תעלה או תציג באתר (להלן: "תקשורות") ייחשב כחומר לא סודי ולא קנייני. על יציל לא חלה כל חובה בקשר לתקשורות אלה. יציל וממוניה יהיו חופשיים להעתיק, לגלות, להפיץ, לשלב ולהשתמש באופן אחר בתקשורות ובכל הנתונים, התמונות, הקולות, הטקסט והדברים האחרים המגולמים בתקשורות לכל מטרה מסחרית או בלתי מסחרית.

 6. קישורים לצדדים שלישיים

  האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים באינטרנט, אתרים הנמצאים בבעלות, או מופעלים על ידי, ספקים שהם צדדים שלישיים וצדדים שלישיים אחרים (להלן: "אתרים החיצוניים"), אפילו אם הצד השלישי קשור ליציל, מובהר כי ליציל אין שליטה על אתרים מקושרים אלה, שלכל אחד מהם יש מדיניות נפרדת בתחום הפרטיות ונהגים אחרים של איסוף מידע, שאינם תלויים ביציל. על יציל לא חלה כל אחריות או חבות למדיניות פרטיות או פעולות נפרדות אלה, ויציל אינה אחראית לנוהגי הפרטיות ולתכנים של אתרים אלה. אתרים מקושרים אלה הנם לנוחותך בלבד ולכן אתה ניגש אליהם ביודעין ובאחריותך הבלעדית תוך שכלול הסיכונים הכרוכים במעבר לאתרים מקושרים אלו. מהקישורים אין להסיק שיציל נותנת חסות, מאמצת, קשורה או שותפה, או יש לה רשות חוקית להשתמש בסימני המסחר, השמות המסחריים, סימני השירות, המדגמים, הסמלילים, הסמלים או החומר אחר שיש בו זכויות יוצרים אשר מוצג או נגיש באמצעות האתרים החיצוניים. למרות האמור לעיל, יציל שואפת להגן על היושרה של האתר שלה והקישורים המוצגים בו ולכן היא מבקשת לקבל משוב, לא רק על האתר שלה אלא גם על האתרים הקשורים לאתר שלה (לרבות אם קישור ספציפי אינו פעיל). עליך ליצור קשר עם מנהל האתר או מנהל הרשת של אתרים חיצוניים אלה, אם יש לך חששות כלשהם בקשר לקישורים אלה או לתכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה.

 7. תביעות

  כל טענה או הצהרה על יעילות שירותיה ומוצריה של יציל ו/או כל טענה או הצהרה המשווה את היעילות של השירותים והמוצרים של יציל ליעילות של מוצרים אחרים מוגבלות באופן מפורש לישראל אלא אם גולה אחרת באתר.

 8. התנערות מאחריות

  יציל אינה עושה כל מצג ואינה מתחייבת בקשר למידת הדיוק או השלמות של התכנים המופיעים באתר זה או בנוגע לתכנים של כל אתר חיצוני. אין להסתמך על המידע כמדויק לשם עריכת עסקאות ובכלל, אין להתייחס למידע המוצג באתר כייעוץ כלשהו, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יציל בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. יציל ויצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר. האתר והחומרים, המידע, השירותים והמוצרים באתר זה, ובכלל זה, טקסט גרפיקה וקישורים, מסופקים "כמות שהם" וללא כל אחריות מכל סוג, מפורשת או מכללא. יציל מתנערת במידה המרבית שהיא רשאית לעשות כן על פי החוק החל מכל אחריות, מפורשת או מכללא, לרבות בין השאר, אך לא רק, אחריות מכללא לסחרות ולהתאמה לשימוש למטרה מסוימת, לאי הפרה, לחופש מוירוסי מחשב, ומכל אחריות אחרת הנובעת ממהלך העסקים או אופן ביצוע. יציל אינה מתחייבת שהתפקודים הנכללים באתר זה יתפקדו ללא הפרעות ושגיאות, שפגמים יתוקנו או שאתר זה או השרת שבאמצעותו אתה גולש לאתר זה חופשיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. יציל אינה ערבה ואינה מבטיחה או יוצרת מצג בנוגע לשימוש בחומרים באתר זה מבחינת מידת נכונותם, דיוקם, אמינותם או מכל בחינה אחרת.

 9. הגבלת אחריות

  בשום מקרה יציל לא תהיה אחראית לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים, או לכל נזקים או פיצויים אחרים מכל סוג ומין, אפילו אם נמסרה הודעה מוקדמת ליציל על האפשרות של נזקים אלה, בין בתביעת רשלנות, בחוזים או על פי כל דוקטרינה אחרת להטלת אחריות, בין אם בקשר לשימוש, לחוסר היכולת להשתמש, או לביצוע, של המידע, השירותים, המוצרים והחומרים הזמינים מאתר זה. יציל אינה יוצרת כל מצג שהחומרים באתר מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים או כי אפשר לגשת אליהם באזורים בהם תוכנו של האתר אסור או בלתי חוקי. מי שבוחר להיכנס לאתר זה ממקום שמחוץ למדינת ישראל עושה זאת ביוזמתו והציות לחוקים המקומיים יהיה באחריותו. אינך רשאי להשתמש או לייצא חומרים בניגוד לחוקים ולתקנות בתחום הפיקוח על הייצוא הנהוגים בארצות הברית. הגבלות אלה יחולו למרות כשלון המטרה המהותית של איזו מבין התרופות המוגבלות המפורטות בהסכם זה. מאחר שרשויות ריבוניות מסוימות אינן מתירות לסייג או להגביל את פרק הזמן של אחריות מכללא, או להגביל או לסייג אחריות לנזקים תוצאתיים או אגביים, ייתכן שההגבלה והסיוג שלעיל אינם חלים עליך.

 10. שיפוי

  אתה מסכים לשפות, להגן ולמנוע כל נזק מאת יציל, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, השליחים, מעניקי הרישיונות והספקים שלה מפני ונגד כל הפסד, הוצאה, נזק ועלות, לרבות שכר טרחת עורכי דין בשיעור סביר, אשר ינבעו מכל הפרה של תנאים והוראות אלה או מכל פעילות הקשורה לחשבון שלך באתר (לרבות רשלנות או פעולה שהיא עוולה) ולרבות ומבלי למעט כל פעולה שלך באתר, שלך או של כל אדם אשר יתקשר לאינטרנט באמצעות החשבון שלך באתר.

 11. הדינים החלים

  על השימוש שלך באתר זה יחולו מכל בחינה דיני מדינת ישראל, מבלי להתחשב בכללי ברירת הדין. אתה מסכים שסמכות השיפוט, ומקום השיפוט, בכל ההליכים המשפטיים אשר נובעים באופן ישיר או עקיף מאתר זה או בקשר אליו (לרבות בין השאר אך לא רק לשירותים ומוצרים המסופקים או נמכרים על ידי יציל) תהיה בידי בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל בלבד. כל עילת תביעה או תביעה שתהיה לך בקשר לאתר (ובכלל זה בין השאר בקשר לרכישה של מוצרים ושירותים של יציל) חייבת להיות מוגשת בתוך שנה אחת (1) לאחר מועד התגבשות התביעה או עילת התביעה. מחדל של יציל לעמוד על ביצוע דווקני או על אכיפה של כל הוראה הנכללת בתנאים והוראות אלה לא יתפרש כוויתור על כל הוראה או זכות. אופן התנהלות הדברים בין הצדדים או נהגים מסחריים לא ישנו תנאים והוראות אלה. יציל רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה לכל צד בכל זמן מבלי לתת לך הודעה על כך.

 12. כללי

  יציל רשאית לעדכן תנאים אלה בכל זמן על ידי עדכון כתב (דף) זה. עליך לבקר בדף זה מעת לעת על מנת לבדוק את התנאים שיחולו באותה עת משום שהם מחייבים אותך. הוראות מסוימות הנכללות בתנאים אלה עשויות להידחות מפני הודעות או תנאים משפטיים שנקבעו במפורש ואשר נמצאים בעמודים מסוימים באתר זה.

מדיניות פרטיות

יציל פיננסים בע"מ (להלן "יציל") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן "האתרים"), החליטה יציל לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים.
להלן תפורט מדיניות יציל ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת יציל במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

 • כללי

  בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

 • רישום לשירותים

  ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, יציל תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. השדות אשר חובה למלאם, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ויציל תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

 • השימוש במידע

  השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת, בין היתר, לבצע שימושים כלהלן:

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך
  • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מעת לעת

  המידע שישמש את יציל יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 • דיוור ישיר אלקטרוני

  יציל מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי
  מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. יציל לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 • מסירת מידע לצד שלישי

  יציל לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין יציל שתחייב חשיפת פרטיך
  • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי
  • יציל תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות אחרות מקבוצת יציל, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו
  • אם יציל תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו
 • Cookies ("עוגיות")

  אתר יציל משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 • איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

  יציל נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

 • פרסומות של צדדים שלישיים

  יציל מתירה לחברות אחרות לנהל מערך פרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של יציל

 • אבטחת מידע

  יציל מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, יציל לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 • זכות לעיין במידע

  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
  פנייה כזאת יש להפנות אל yatzil@yatzil.co.il או באמצעות פקס מספר 03-5727092 או בדואר רגיל אל: יציל פיננסים בע"מ, רחוב תפוצות ישראל 13, גבעתיים.
  בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 • שינויים במדיניות הפרטיות

  בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי יציל רשאית לעדכן תנאים אלה בכל זמן על ידי עדכון כתב (דף) זה. עליך לבקר בדף זה מעת לעת על מנת לבדוק את התנאים שיחולו באותה עת משום שהם מחייבים אותך. הוראות מסוימות הנכללות בתנאים אלה עשויות להידחות מפני הודעות או תנאים משפטיים שנקבעו במפורש ואשר נמצאים בעמודים מסוימים באתר זה